Coroczny przegląd serwisowy – Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych

Coroczny przegląd serwisowy

Poniżej przedstawiamy informację o zakresie usługi serwisu stacji ładowania samochodów elektrycznych, jaką możemy dla Państwa wykonać w ramach usług dodatkowych.

Kontrola wizualna stacji

• sprawdzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych stacji, gniazd odkładczych, innych elementów zewnętrznych;
• sprawdzenie stanu zewnętrznych przewodów ładowania i wtyczek (jeśli występują);
• sprawdzenie stanu pinów, obecności ciał obcych na złączu, oznak korozji;
• sprawdzenie poprawnego funkcjonowania podświetleń;
• sprawdzenie obecności i czytelności oznaczeń i etykiet.

Kontrola dokręcenia połączeń elektrycznych

• sprawdzenie poprawności dokręcenia połączeń torów prądowych.

Kontrola RCD

• sprawdzenie poprawności zadziałania zabezpieczeń RCD.

Oczyszczenie stacji

• oczyszczenie stacji z brudu i kurzu.

Kontrola poprawności pracy urządzeń wentylacyjno-grzewczych (jeśli występują)

• sprawdzenie działania termostatów;
• sprawdzenie działania grzałki;
• sprawdzenie działania wentylatorów.

Wykonanie pomiarów elektrycznych

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych;
• sprawdzenie rezystancji izolacji przewodówsprawdzenie rezystancji uziemienia roboczego (jeśli występuje);
• sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
• sprawdzenie poprawności działania urządzeń RCD – kontrola czasów i prądów zadziałania zabezpieczeń.

Wykonanie protokołu

• Sporządzenie protokołu przeprowadzonego przeglądu.