Program Wsparcia – Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych

STACJE ŁADOWANIA

Program wsparcia infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru.

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.
Uprawnieni do wnioskowania:
 • jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy indywidualni
Przedmiot dofinansowania:

W programie przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

 • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
 • utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania;
 • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, w której co najmniej jeden punkt umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
 • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
 • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.Przez ogólnodostępną stację wodoru należy rozumieć zespół urządzeń, w tym punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi, służący do tankowania wodoru umożliwiający zaopatrywanie w wodór na zasadach równego traktowania każdemu posiadaczowi pojazdu wykorzystującego do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Budżet programu ustalono do kwoty 870 000 000 zł dla bezzwrotnych form dofinansowania.
Okres wdrażania zaplanowano na lata 2021 – 2028, w tym okres zawierania umów do 31.12.2025 i okres wydatkowania środków do 15.12.2028 r.
Okres kwalifikowalności kosztów ustalono od  dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.10.2028.

Katalog kosztów podlegających dofinansowaniu:
 • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
 • część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania/stacji wodoru;
 • koszty montażu i robót budowlanych;
 • koszty instalacji przyłączeniowej;
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 • koszty dokumentacji technicznej;
 • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 • podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;-
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);

Forma finansowania: refundacja

Finansowanie:

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości:

 1.  do 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania;
  – utworzenia punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania.
 2. do 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 50 kW;
  – przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 50 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
  Intensywność wsparcia, o której mowa w pkt. 2 ulega zwiększeniu o 15 punktów procentowych, jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której na dzień 31 grudnia przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie:
  – liczba mieszkańców nie przekraczała 100 000, lub
  – zostało zarejestrowanych mniej niż 60 000 pojazdów samochodowych, lub
  – mniej niż 400 pojazdów samochodowych przypadało na 1000 mieszkańców.
  Zwiększenie intensywności wsparcia o 15 punktów procentowych nie ma zastosowania do ogólnodostępnej stacji ładowania usytuowanej w pasie drogowym drogi ekspresowej albo autostrady.
 3. do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku:
  – budowy ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym i ma moc nie mniejszą niż 150 kW;
  – przebudowy ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz możliwością świadczenia usługi ładowania prądem stałym z mocą nie mniejszą niż 150 kW w przypadku co najmniej jednego punkt ładowania.
 4. do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej
  stacji wodoru.

Program Wsparcia