Usługi – Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych

Usługi przy zakupie Stacji Ładowania

Poniżej przedstawiamy wachlarz usług, jakie możemy dla Państwa dostarczyć przy skorzystaniu z naszej oferty stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Montaż Stacji Ładowania

Montaż na posadowionej płycie lub fundamencie naściennym, wprowadzenie uprzednio przygotowanego kabla zasilającego do stacji (doprowadzenie kabla zasilającego po stronie klienta), wpięcie kabla do stacji ładowania, uruchomienie i konfiguracja stacji.

Pomiary Elektryczne (wymagane do UDT)

• pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych;
• pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego;
• pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane;
• sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;
• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonanie Oznakowania Pionowego i Poziomego

Oznakowanie polega na montażu dwóch słupków ochronnych, pionowego znaku drogowego informującego o miejscu wyłącznie dla pojazdów elektrycznych oraz malowanie jednego miejsca postojowego przy stacji ładowania za pomocą farby drogowej według standardowego projektu.

Koordynacja Odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego

• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbiorów,
• przygotowanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na stacje ładowania samochodów elektrycznych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
• prowadzenie korespondencji ws. odbiorów UDT
• obecność naszego pracownika przy odbiorach
Usługa nie obejmuje pomiarów elektrycznych instalacji oraz opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego